Specjalizacje

Aby przybliżyć Państwu czym dokładnie się zajmujemy poniżej przedstawiamy interesującą nas tematykę prawniczą podzieloną na działy prawa (według dziedzin prawa) i branże (według praktycznego wykorzystania prawa).

Poniżej znajdą Państwo również skrótowe informacje dotyczące naszego obszaru zainteresowania.

Dziedziny Prawa

 • Prawo energetyczne
 • Prawo umów
 • Prawo spadkowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo rodzinne
 • Prawo karne
 • Prawo spółek
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo pracy
 • Prawo podatkowe

Branże

 • Energetyka i surowce
 • Rodzina
 • IT (start – up)
 • Handel elektroniczny (e-commerce)
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Budownictwo i transport
 • Nieruchomości
 • Usługi
 • Media społecznościowe (dobra osobiste)
 • Windykacja i restrukturyzacja
 • Sektor medyczny
 • Strefa konsumenta

Prawo cywilne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach cywilnych, które dotyczą wielu istotnych stref życia. Przykładowe usługi oferowane w tym zakresie dotyczą prawa zobowiązań (prawo umów, negocjacje, egzekucja należności, restrukturyzacja zadłużenia, obsługa upadłości – również – konsumenckiej), prawa rzeczowego (w tym zagadnień dotyczących najmu, służebności, zakupu nieruchomości), prawa spadkowego (potwierdzenie dziedziczenia, odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku), a także prawo rodzinne. Zajmujemy się również sprawami ochrony praw podmiotowych takich jak:
dobra osobiste i sprawy dotyczące naruszenia dobrego imienia lub wykorzystania wizerunku, a także naruszenia tajemnicy korespondencji, czy też szkód osobowych dążąc do uzyskania godnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Prawo rodzinne

Jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii jest Prawo rodzinne. Oferujemy obsługę prawną dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania rodziny. Doradzamy już na etapie określenia warunków intercyzy (umowa majątkowa małżeńska), a także w sprawach o podział majątku wspólnego. Do spraw rozwodowych podchodzimy ze szczególną empatią – prowadzimy negocjacje przed rozwodowe, w zakresie separacji, jak również sprawy wymagające przygotowania pozwu o rozwodowego bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka. Naszych Klientów wspieramy także w sprawach związanych z zasądzeniem alimentów, ustaleniem ojcostwa,
spraw dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. W zależności od potrzeb zapewniamy wsparcie psychologa, bądź psychoterapeuty.

Prawo energetyczne

Inną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii, w której posiadamy bogate doświadczenie, jest Prawo Energetyczne. Naszych Klientów reprezentujemy we wszystkich sprawach związanych z energią elektryczną, gazem ziemnym, ciepłem. Pomagamy uzyskać wsparcie dla Odbiorcy Przemysłowego OZE. Dla Zakładów Energochłonnych pozyskujemy częściowy zwrot podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Doradzamy w postępowaniach o wydanie świadectw efektywności energetycznej toczących się przed Prezesem URE. Obsługujemy postępowania dotyczące uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi, energią elektryczną oraz gazem ziemnym, jak również koncesji w zakresie wytwarzania albo dystrybucji mediów energetycznych. Prowadzimy stały monitoring nad zapisami IRiESP i IRiSD, a także umów masowych. Wspieramy obsługę transakcji giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Prawo karne

Na prawo karne spoglądamy szeroko. Obsługujemy sprawy zarówno z perspektywy podejrzanego lub oskarżonego, jak również z perspektywy pokrzywdzonego. Interweniujemy już na etapie zatrzymania oraz udzielamy wsparcia w toku całego postępowania – począwszy od etapu poszukiwania (list gończy, europejski nakaz aresztowania), poprzez postawienie zarzutów, zastosowanie środka zapobiegawczego (poręczenia, tymczasowego aresztowania, zakazu opuszczania kraju), etap przesłuchań i sporządzenia aktu oskarżenia, kończąc na sprawie sądowej i wykonaniu wyroku. Obsługujemy sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych, w tym przestępstw podatkowych oraz
związanych z nowymi technologiami, a także sprawy dotyczące naruszeń własności intelektualnej oraz nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych. Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oferujemy wsparcie w ramach reprezentacji pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu przygotowawczym (oraz sądowym). Skuteczna reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym pozwala na zaspokojenie poczucia sprawiedliwości, a także rekompensatę finansową – odszkodowanie / zadośćuczynienie – za poniesione krzywdy.

Prawo gospodarcze

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przy jej zakładaniu, w toku jej prowadzenia, jak również na wypadek jej zakończenia. W tym zakresie oferujemy Klientom pomoc w przygotowaniu projektów umów i regulaminów, również w zakresie ochrony danych osobowych.
Naszych Klientów wspieramy w kontaktach z kontrahentami (uczestnictwo w negocjacjach, windykacja i egzekucja należności, monitoring właściwej realizacji umów), a także w zagadnieniach dotyczących stosunków wewnętrznych przedsiębiorstwa (wsparcie w sprawach pracowniczych, czy też w rejestracji lub wprowadzaniu zmian do KRS).

Prawo administracyjne i podatkowe

Zapewniamy Klientom obsługę spraw prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz podatkowej. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w postępowaniach dotyczących uzyskania pozwoleń, zezwoleń, postępowań rejestracyjnych, czy też postępowań podatkowych, a także reprezentację przed sądami administracyjnymi – Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy sprawy i udzielamy konsultacji w zakresie praw i obowiązków zarówno z punktu widzenia Klienta indywidualnego, jak też przedsiębiorców, które te dane gromadzą.

Ochrona danych osobowych

Posiadamy wiedzę i doświadczenie aby móc wspierać Klientów w poprawnym wdrażaniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pomagamy nie tylko przy redagowaniu klauzul informacyjnych, ale przede wszystkim przy tworzeniu takich dokumentów jak umowa powierzenia, upoważnienie do przetwarzania danych, rejestr czynności przetwarzania, polityka bezpieczeństwa, – z uwzględnieniem powołania administratora danych osobowych. Współpracujemy z informatykiem – specjalistą ds. cyber bezpieczeństwa, co pozwala nam na skuteczne wdrażanie procedur, a także na rzetelne dokonywanie audytu i analizy ryzyka. Nasze możliwości prawne, analityczne i techniczne pozwalają na kompleksową obsługę Klientów.

Prawo umów

Pomoc w zakresie przygotowywania i negocjowania oraz tworzenia projektów zmian w istniejących umowach. Pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych z zaciągniętymi umowami.

Prawo spadkowe

Obsługa w zakresie prawa spadkowego i czynności związanych ze spadkiem, a w szczególności: nabycia, zrzekania się lub podziału spadku, sprawy o zachowek, sporządzanie testamentu.

Prawo nieruchomości

Sprawy związane z nieruchomościami budowlanymi i gruntowymi. Doradztwo przy zakupie i sprzedaży nieruchomości wraz z przygotowywaniem umów, obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, odzyskiwanie nieruchomości.

Prawo spółek

Doradztwo w zakresie zakładania / likwidacji spółek handlowych, przygotowywanie projektów dokumentów korporacji, regulaminów. Przygotowywanie umów związanych z działalnością firmy. Pomoc przy przejęciach spółek.

Prawo własności intelektualnej

Doradztwo w zakresie prawa autorskiego, pomoc przy ochronie patentów, i znaków towarowych, doradztwo w zakresie prawa Internetu i nowych technologii, prowadzenie transakcji związanych ze zbyciem / przeniesieniem praw autorskich

Prawo pracy

Reprezentacja w sprawach sądowych związanych z wynagrodzeniem czy wypowiedzeniem umów o pracę. Sporządzanie projektów umów o pracę i innych rodzajów umów i regulaminów. Mobbing, odszkodowania, odwołania od wypowiedzenia umów o pracę.

Energetyka i surowce

Przygotowywanie i negocjowanie umów / projektów inwestycyjnych, tworzenie ekspertyz i analiz prawnych, prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych.

Rodzina

Pomoc, doradztwo prawne w przypadku separacji małżeńskich i rozwodów, pomoc w sprawach związanych z zawarciem małżeństwa (pozwolenia, ważność), pomoc w sprawach alimentacyjnych i majątkowych oraz w sprawach dotyczących nieletnich.

IT (start – up)

Wsparcie prawne dla start-up’ów, Przygotowywanie i analizowanie dokumentacji transakcyjnej. Przekształcenia, połączenia spółek. Rejestracja i bieżąca obsługa spółek. Przygotowywanie i prowadzenie programów opcyjnych dla pracowników spółek.

Handel elektroniczny (e-commerce)

Ocena zgodności z prawem w zakresie zawierania i wykonywania umów on-line, przygotowywanie klauzul i oświadczeń na strony internetowe, przygotowywanie i negocjowanie umów dot. wdrażania systemów informatycznych, pomoc w przypadkach nieuczciwych praktyk w internecie.

Budownictwo i transport

Wsparcie przy projektach inwestycyjnych, pomoc w negocjacjach i zawieraniu umów w procesie budowlanym, pomoc w realizacji prowadzenia projektów infrastrukturalnych, wsparcie w prowadzeniu przedsiębiorstw.

Nieruchomości

Analiza i przygotowywanie umów deweloperskich, ocena stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie negocjacji umów najmu / sprzedaży. Prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem, służebnością, pomoc w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Usługi

Obsługa prawna firm usługowych, przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów, reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądowymi.

Media społecznościowe (dobra osobiste)

Pomoc prawna / prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych na portalach społecznościowych, reprezentacja osób w sprawach przeciwko serwisom / portalom, które przyczyniły się do naruszenia ich dobrego imienia, pomoc w otrzymaniu zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Windykacja i restrukturyzacja

Pomoc w odzyskiwaniu należności, wykonywanie analiz szans i ryzyk dotyczących wyegzekwowania długów, prowadzenie spraw związanych z odzyskaniem należności zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej.

Sektor medyczny

Pomoc prawna w zakresie analizowania i rozwiewania wątpliwości dotyczących sformułowań w przepisach medycznych, przygotowywanie pozwów i prowadzenie spraw o błędy lekarskie, pomoc w uzyskaniu odszkodowań na skutek błędów lekarskich, usługi doradcze w kwestiach medycznych.

Strefa konsumenta

Pomoc prawna w zakresie ochrony praw konsumentów, przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporze z konsumentami (lub odwrotnie), ocena zasadności roszczeń z tytułu reklamacji, gwarancji.