Status odbiorcy przemysłowego w 2019 r. termin do 30 listopada

W 2019 r. uprawnieni posiadający status Odbiorcy Przemysłowego już po raz piąty będą mogli skorzystać z optymalizacji kosztów nabycia energii elektrycznej – w zakresie kosztów wsparcia publicznego dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), które to koszty stanowią ważną część wydatków ponoszonych w ramach cen i stawek właściwych dla energii elektrycznej.

Możliwość optymalizacji kosztów OZE ma konkretny wymiar finansowy. W zależności od przypadku Odbiorca Przemysłowy może osiągnąć korzyści w postaci ulg w zakresie kosztów energii elektrycznej – od kilku aż do kilkunastu złotych za każdą zużytą Megawatogodzinę.

Kto może skorzystać?

Czym jest status Odbiorcy przemysłowego? Jego definicję określa aktualnie ustawa z dnia ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – ustawa o OZE. Możliwość dostępna jest dla spółek i indywidualnych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wybranych branżach, których współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej ma odpowiednią wartość. Katalog uprawnionych branż jest szeroki i obejmuje działalność gospodarczą w sektorach:

 • wydobywczym,
 • spożywczym,
 • tekstylnym,
 • odzieżowym,
 • papierniczym,
 • drzewnym,
 • naftowym,
 • chemicznym,
 • farmaceutycznym,
 • metalurgicznym,
 • surowcowym,
 • elektronicznym,
 • czy też związanym z recyklingiem.

Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Uprawnionym może być zarówno niewielkie przedsiębiorstwo zużywające 1 GWh (1000 MWh) energii elektrycznej, jak również przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną w znacznych ilościach (np. powyżej 100 GWh energii elektrycznej).

Co zrobić aby skorzystać z uprawnienia?

Aby skorzystać ze statusu Odbiorcy Przemysłowego w 2019 r. niezbędne jest potwierdzenie statusu uprawnionego Odbiorcy Przemysłowego wobec odpowiedniego organu administracji publicznej – w tym przypadku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W tym celu koniecznym jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji do Prezesa URE. Termin na złożenie dokumentacji upływa w dniu 30 listopada 2018 r. (decyduje data fizycznego wpływu do URE, a nie nadania korespondencji). Brak zachowania przedmiotowego terminu wykluczy możliwość pozyskania ulg w 2019 r.

Jakkolwiek regulacje prawne w zakresie dotyczącym Odbiorcy Przemysłowego OZE mogą wydawać się chaotyczne oraz niezrozumiałe. Możliwe jest jednak uzyskanie, a także utrzymanie statusu Odbiorcy Przemysłowego w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że korzystanie ze statusu Odbiorcy przemysłowego to także obowiązki. Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu.