Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2019 r.

W dniu 31 grudnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) po raz piąty ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz Odbiorców Przemysłowych – wykaz na 2019 r.

Wykaz opublikowany przez Prezesa URE zawiera zestawienie przedsiębiorców, którzy w terminie do 30 listopada 2018 r. złożyli stosowne oświadczenie wraz z opinią biegłego rewidenta, celem potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego[1] w odniesieniu do 2019 r. Przedsiębiorca, który potwierdził status Odbiorcy Przemysłowego dla danego roku może skorzystać z możliwości optymalizacji warunków zakupu energii elektrycznej w zakresie zmniejszenia kosztów wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) tj. mówiąc potocznie – uzyskać ulgi OZE.

Przedsiębiorstwa uprawnione do statusu Odbiorcy Przemysłowego

Szacuje się, że ok. 1000 przedsiębiorstw jest uprawnionych do potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego przed Prezesem URE.

W odniesieniu do 2019 r. z możliwości tej skorzystało 337 przedsiębiorstw tj. ok. 34 % ogółu uprawnionych. W porównaniu do 2018 r. liczba przedsiębiorstw ujętych w wykazie Prezesa URE zwiększyła się o 19 pozycji – w wykazie na 2018 r. ujęto bowiem 316 firm. Oznacza to 6 % wzrost RdR.

Wzrost o wartość 6 % RdR przeciwstawia się dotychczasowemu trendowi ograniczenia zainteresowania wsparciem dla Odbiorców Przemysłowych w zakresie ustalonym w ustawie o OZE, co obrazuje szczegółowe porównanie wykazów Odbiorców Przemysłowych na lata 2016-2018 pozwala na twierdzenie, że liczba przedsiębiorców gotowych skorzystać z ulg OZE w kolejnych latach może nie wzrosnąć.

Spośród ponad 400 przedsiębiorstw ujętych w wykazie Odbiorców Przemysłowych opublikowanym przez Prezesa URE w odniesieniu do 2016 r., tylko ok. 250 znalazło się w opublikowanym ostatnio wykazie na 2019 r. co oznacza, że niemal połowa przedsiębiorców, dla których definicja Odbiorcy Przemysłowego nie jest obca, utraciła lub nie zdecydowała się na potwierdzenie statusu Odbiorcy Przemysłowego w kolejnych latach. Choć zmienność pomiędzy wykazami na rok 2019 i 2018 jest zdecydowanie mniejsza, to nadal 25 przedsiębiorców utraciło lub nie zdecydowało się na potwierdzenie statusu Odbiorcy Przemysłowego w 2019 r.

Podstawowymi przyczynami braku ponownego wpisu na listę Odbiorców Przemysłowych na rok 2019 są:

  1. brak zainteresowania danego przedsiębiorcy kolejnym potwierdzeniem statusu Odbiorcy Przemysłowego;
  2. utrata możliwości potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego zgodnie z zapisami ustawy o OZE.

Brak zainteresowania danego przedsiębiorcy kolejnym potwierdzeniem statusu Odbiorcy Przemysłowego jest zazwyczaj spowodowany nieuzyskaniem satysfakcjonującej wartości ulg OZE.

Dla większości Odbiorców Przemysłowych tj. takich, którzy zużywają na własne potrzeby poniżej 100 GWh energii elektrycznej rocznie – pozyskanie ulg OZE wymaga zwykle renegocjacji obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, bądź też ustalenia odpowiednich zapisów na przyszłość. Działania te w wielu przypadkach nie przyniosły rezultatu- wobec niedostatku wiedzy pozwalającej na ustalenie wartości ulgi, bądź też niechęci danego sprzedawcy do rezygnacji z wartości pomocy publicznej należnej Odbiorcy Przemysłowemu.

Można stracić status Odbiorcy Przemysłowego?

Część przedsiębiorców utraciła możliwość potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego zgodnie z postanowieniami ustawy o OZE, który to zawiera sankcję za m.in. niezłożenie w terminie, bądź też przekazanie nieprawdziwej, informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego wobec Prezesa URE. Sankcja przewidziana w tym przepisie sprowadza się do utraty możliwości potwierdzenia statusu Odbiorcy Przemysłowego w pięciu kolejnych latach.

Aby uniknąć wystąpienia powyższych przyczyn w przyszłości, uprawnieni przedsiębiorcy powinni świadomie wykonywać prawa oraz obowiązki Odbiorcy Przemysłowego tj.

  • spełniać wymagania formalne nakładane przez ustawę o OZE (np. w zakresie informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego);
  • posiadać rozeznanie rynkowe oraz prawne pozwalające na wyliczanie wartości wsparcia publicznego dla odnawialnych źródeł energii w wartości zakupu energii elektrycznej celem ustalenia właściwej kwoty ulgi OZE;
  • przekazać sprzedawcy energii elektrycznej jasne oraz uzasadnione oczekiwania, co do wysokości należnych ulg OZE.

Jakkolwiek regulacje w powyższym zakresie mogą wydawać się chaotyczne oraz nie zrozumiałe, to możliwe jest utrzymanie statusu Odbiorcy Przemysłowego w kolejnych latach, a także uzyskania właściwych oszczędności – ulg OZE z tego tytułu. Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w tym zakresie – zapraszam do kontaktu z naszymi Kancelariami.

[1] zgodnie z art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.) za Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego:

1)  którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;

2)  dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.