Obowiązek wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)– sprawdź czy Ciebie dotyczy.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO – kogo dotyczy

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami to w skrócie BDO. BDO powstał z myślą o gromadzeniu i zarządzaniu informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami. Rejestr ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych – celem ułatwienia recyklingu i ochrony środowiska.

Od 1 stycznia 2020 r. Przedsiębiorcy wpisanie do Rejestru – muszą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do  Rejestru BDO? Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy tylko Przedsiębiorców.

Czy jako przedsiębiorca jesteś obowiązany do wpisu? Jeśli jako przedsiębiorca:

 1. wytwarzasz odpady oraz prowadzisz ewidencję tych odpadów,
 2. wprowadzasz na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. produkujesz lub importujesz opakowania albo kupujesz je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych),

-w takim przypadku jesteś obowiązany dokonać wpisu do Rejestru.

Kiedy nie musisz składać wniosku o wpis do rejestru BDO?

Gdy jesteś:

 1. osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne.
 2. podmiotem mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
 3. podmiotem, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich.
 4. transportującym wytworzone przez siebie odpady.
 5. rolnikiem, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.
 6. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe).
 7. prowadzisz firmę produkcyjną lub przemysłową, która wytwarza rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 8. 0, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.
 9. prowadzisz firmę, która podpisała umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Kto prowadzi rejestr BDO?

BDO prowadzone jest przez marszałków województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Konsekwencje braku wpisu do BDO?

Brak wpisu – w przypadku obowiązku – może rodzić konsekwencje. Z czym może wiązać się naruszenie prawa? Z nałożeniem kary administracyjnej w wysokości od 5.000,00 zł do nawet 1 miliona złotych. Ponadto naruszający odpowiada za popełnienie wykroczenia – zagrożonego karą aresztu lub grzywną.

kto ma obowiązek wpisu do rejestru BDO

Autor: Adwokat Olga Maciejewska – Żurek: ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.