Wsparcie dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw w pokryciu części kosztów energii w II połowie 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów energii

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowelizację tzw. „ustawy prądowej” – „ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej” – „ustawy zamrażającej ceny energii”. Ustawa, przegłosowana przez Sejm dnia 13 czerwca 2019 r., została zatwierdzona przez Senat bez poprawek w dniu 26 czerwca 2019 r., a następnie podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja jest efektem kolejnych zastrzeżeń Komisji Europejskiej pod adresem kontrowersyjnych zapisów ww. ustawy.

Skutki dla średnich oraz dużych przedsiębiorców

Aktualna nowela dopuszcza możliwość nabycia energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 r. przez  przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (albo legitymujących się rocznym obrotem przekraczającym 10 milionów euro lub sumą rocznych aktywów bilansowych ponad 10 milionów euro), według cen stosowanych wobec danego odbiorcy w dniu 30 czerwca 2018 r., o ile ceny te są oczywiście korzystniejsze dla odbiorcy. W drugim półroczu 2019 r. obowiązywać będzie cena ustalona ze sprzedawcą energii elektrycznej na ten okres – z zastrzeżeniem możliwości uzyskania dofinansowania dla części przedsiębiorców.

Stawka ceny za kWh/MWh energii elektrycznej z 30.06.2018
Stawka ceny za kWh/MWh energii elektrycznej z 30.06.2018

Cena energii elektrycznej w I półroczu 2019 r

Aby osiągnąć cenę energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. na takim samym poziomie jaki obowiązywał w dniu 30 czerwca 2018 r. ww. przedsiębiorca nie będzie zmuszony podejmować jakichkolwiek czynności. Może to jednak mieć wpływ na sposób oraz terminowość rozliczeń za poprzednie miesiące. Im wcześniej zostanie podjęta rzeczowa korespondencja ze sprzedawcą energii elektrycznej w tym zakresie, tym szybciej nastąpi korekta rozliczeń. Korekta może przyjąć formę gotówkową lub też bezgotówkową (zaliczenie na kolejne okresy rozliczeniowe).

Cena energii elektrycznej w II półroczu 2019 r

Aby uzyskać dofinansowanie do kosztów zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r., w sytuacji gdy byłyby one wyższe niż przy zastosowaniu stawek obowiązujących 30 czerwca 2018 r. – konieczne będzie złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń. Wniosek ten można będzie składać za okresy kwartalne w terminie do 30 czerwca 2020 r. Większość średnich oraz dużych przedsiębiorców będzie mogła się starać o uzyskanie dofinansowania, z wyłączeniem niektórych przedsiębiorstw z branży[1] metalurgicznej, budowlanej, papierniczej oraz chemicznej – eksploatujących instalacje wywołujące emisję. Wniosek o przyznanie dofinansowania składać się będzie w formie elektronicznej.  Wzór udostępniony będzie przez Zarządcę Rozliczeń. Uprawnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie wykorzystali dostępnego im – w danym okresie czasu – limitu pomocy publicznej de minimis. Dlatego też do wniosku koniecznym będzie dołączenie oświadczenia o otrzymywanej pomocy de minimis.

Korzystniejsze warunki zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019- wniosek
Korzystniejsze warunki zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 – wniosek

Brak złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. powodować będzie bezpowrotną utratę uprawnienia do uzyskania dofinansowania – a w konsekwencji potencjalnie  istotną stratę – zważywszy, iż w niektórych przypadkach stawka ceny za energię elektryczną w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia dzisiejszego wzrosła nawet o kilkaset procent. Szkody tej będzie można uniknąć składając wniosek o dofinansowanie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek do Zarządcy Rozliczeń w terminie do  30 czerwca 2020
Wniosek do Zarządcy Rozliczeń w terminie do 30 czerwca 2020

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie można składać po zakończeniu odpowiednio III i IV kwartału 2019 r. Aktualnie istnieje już możliwość złożenia wniosku za pomocą formularza elektronicznego opublikowanego przez Zarządcę Rozliczeń. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek za okres IV kwartału 2019 r. będzie można złożyć począwszy od stycznia 2020 r.

Ile można zyskać?

Na to najważniejsze pytanie – udzielamy konkretnej odpowiedzi – uprawniony przedsiębiorca może uzyskać nawet kwotę stanowiącą iloczyn wielkości zużycia energii elektrycznej w II. połowie 2019 r. i stawki 15 zł / MWh. Przekładając powyższą wartość na konkretne zużycie energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. to wskazać należy, iż podmiot zużywający przykładowo 10 000 MWh (10GWh) w ciągu wskazanego półrocza może uzyskać wsparcie w kwocie 150 000 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z MSŻ Maciejewska Sieniawski Żurek Adwokaci i Radcowie Prawni

MSZ Maciejewska | Sieniawski | Żurek Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
Kraków, ul. Rogozińskiego 3/3
Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 4/U2

e-mail: kontakt@msz-kancelaria.pl

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.

[1] wykonujących działalność gospodarczą wg następujących kodów PKD lub PKWiU –  24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0