Ostatni dzwonek! Informacja sprawozdawcza Odbiorcy Przemysłowego OZE za 2021 r.

Upływ terminu – kiedy?

W najbliższych dniach upływa termin na złożenie do Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) – informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego za 2021r. . Informacja Sprawozdawcza Odbiorcy Przemysłowego OZE to informacja i oświadczenie, o których traktuje  ustawia o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE). Wskazany termin ma charakter materialnoprawny – tak więc Urząd Regulacji Energetyki powinien zarejestrować jego fizyczny wpływ najpóźniej w ostatnim dniu terminu do złożenia.

Odbiorca Przemysłowy OZE zobowiązany jest do przedłożenia informacji sprawozdawczej w 2022 r. na skutek złożenia, w listopadzie 2020 r., oświadczenia do Prezesa URE  – celem potwierdzenia statusu odbiorcy przemysłowego oraz uzyskania możliwości zmniejszenia kosztów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w koszcie zakupionej przez dane przedsiębiorstwo energii elektrycznej w 2021 r.).

Termin na złożenie informacji upływa w dniu 31 sierpnia br.

Część Odbiorców Przemysłowych OZE będzie przedkładać do Prezesa URE informację sprawozdawczą kolejny raz. Cześć przedsiębiorców jednak wykonywać będzie ten obowiązek po raz pierwszy. Należy mieć na uwadze, że w poprzednich latach przedmiotowy obowiązek nie został zrealizowany, bądź też został zrealizowany wadliwie  – za 2016 r. wadliwe wykonanie dotyczyło aż co piątego Odbiorcy Przemysłowego OZE. W kolejnych latach – choć nastąpiła wyraźna poprawa – to nadal co dwudziesty Odbiorca Przemysłowy OZE nie realizuje obowiązku sprawozdawczego wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sposób prawidłowy.

Wzór dokumentacji wystarczy?

Z roku na rok przybywa doświadczeń związanych z posiadaniem statusu Odbiorcy Przemysłowego OZE – nie tylko nabywają je przedsiębiorcy prowadzący zakład energochłonny ale również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki. Doświadczenia skutkują bardziej rozubudowaną formą raportu Odbiorcy Przemysłowego OZE, o którym mowa była powyżej. Wzór dokumentacji sprawozdawczej wymaga bowiem zestawienia danych przedstawianych prezentowanych w różnych dokumentach na przestrzeni często wielu lat, a także wyjaśnienia relacji zachodzących między nimi. Nadto wzór wymaga określenia uzyskanej dotychczas pomocy publicznej – np. w zakresie dotyczącym ulgi OZE. Wzór wymaga dokonania odpowiednich przeliczeń również w zakresie ulgi w opłacie kogeneracyjnej – o opłacie tej traktuje ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Konsekwencje – kary pieniężne

Niewłaściwe wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego skutkuje dotkliwą sankcją, polegającą m.in. na braku możliwości uzyskania ulg w latach 2021 – 2026, a w niektórych przypadkach koniecznością zwrotu uzyskanej dotychczas pomocy publicznej, a także możliwością ukarania przez Prezesa URE – karą pieniężną.

Co właściwie można stracić?

Odbiorca Przemysłowy straci możliwość uzyskania pomocy publicznej na przyszłość – poprzez ograniczenie ceny energii elektrycznej o część kosztów związanych ze wsparciem dla odnawialnych źródeł energii. Za 2021 r. ulga możliwa była do osiągnięcia wahała się w przedziale od kliku do kilkudziesięciu złotych za każdą MWh energii elektrycznej – w zależności od posiadanego wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej – Ei. Tytułem przykładu wskazać należy, że odbiorca Przemysłowy zużywający w ciągu roku 20 000 MWh energii elektrycznej mógł oszczędzić od 150 000 zł nawet do kwoty istotnie przekraczającej 500 000 zł. Utrata ulg za okres sześciu lat to w rzeczywistości znaczna strata dla każdego przedsiębiorstwa. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach ulgi będą prawdopodobnie jeszcze większe.

Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w zakresie przygotowania informacji sprawozdawczej – zapraszam do kontaktu z naszymi prawnikami. Pomagamy Odbiorcom Przemysłowym oraz Zakładom Energochłonnym z na terenie całej Polski.

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.