Mediacja zamiast Sądu?

Klienci bardzo często pytają czy mediacja może zastąpić sąd. Czy Mediacja zamiast Sądu jest możliwa? Odpowiedź brzmi – tak.

Czym zajmuje się mediator?

Mediator nakłania strony do porozumienia i zakończenia konfliktu. Podczas spotkań ze stronami, Mediator rozmawia o stanowiskach stron i ich propozycjach rozwiązania kwestii konfliktowej. Mediator sprawdza w jakim zakresie stanowiska stron są sprzeczne i w tym zakresie, poprzez rozmowę, nakłania do złagodzenia stanowisk i dojścia do porozumienia.

Czy mediator bada dowody?

Nie. Mediator nie jest Sądem i nie bada dowodów przedstawionych przez strony. Rolą mediatora nie jest ocena która ze stron ma rację w konflikcie, a doprowadzenie do zakończenia sporu poprzez dojście do porozumienia.

Czy mediacja się opłaca?

Tak. Mediacja jest szybsza. Kilka spotkań mediacyjnych może odbyć się w przeciągu kilku, kilkunastu dni, co spowoduje szybsze rozwiązanie sprawy.

Mediacja jest też tańsza aniżeli spór sądowy. W przypadku mediacji pozasądowej wynagrodzenie mediatora ustalane są ze stronami indywidualnie. W przypadku mediacji sądowej jej koszt reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U.2016.921).

Czym kończy się mediacja?

Jeśli strony doszły do porozumienia – mediacja kończy się sporządzeniem ugody pomiędzy stronami. Mediator przesyła ugodę do Sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Jeśli stornom nie udało się porozumieć choćby w części, mediator przesyła do Sądu protokół w którym stwierdza, że do ugody nie doszło. W protokole nie znajdują się informacje o tym jakie były stanowiska stron. Nie znajdą się tam informacje co do propozycji stron lub która ze stron rezygnowała z mediacji. Jest to objęte tajemnicą mediacji.

Co daje ugoda podpisana przed Mediatorem?

Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu przez Sądu ma moc wyroku sądowego. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że może być egzekwowana np. przez Komornika w toku postępowania egzekucyjnego.

Mediacja- warto spróbować?

Tak. Porozumienie nie jest przegraną lub okazaniem słabości. Porozumienie jest wygraną obu stron które osiągnęły cele w sposób szybki, tańszy. Mediacja to sposób na zakończenie sporu- nawet tego pozaprawnego.