Ostatnia chwila na przygotowanie informacji: Odbiorca Przemysłowy OZE za 2019 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

W najbliższych dniach upłynie termin złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego za 2019r. Chodzi o informację i oświadczenia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE). Wskazany termin ma charakter materialnoprawny – tak więc Urząd Regulacji Energetyki powinien zarejestrować jego fizyczny wpływ najpóźniej w ostatnim dniu terminu do złożenia. Sam fakt nadania przesyłki np. pocztą jest tu bez znaczenia.

Obowiązek złożenia oświadczenia

Konieczność przedłożenia przedmiotowej informacji jest konsekwencją złożenia przez danego odbiorcę przemysłowego oświadczenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w listopadzie 2018 r. Jego celem jest potwierdzenie statusu odbiorcy przemysłowego oraz uzyskania możliwości zmniejszenia kosztów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w koszcie zakupionej przez dane przedsiębiorstwo energii elektrycznej w 2018 r.

Termin na złożenie informacji upływa w dniu 31 sierpnia br. (decyduje data fizycznego wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki).

Kolejne oświadczenie?

Część Odbiorców Przemysłowych OZE będzie przedkładać do Prezesa URE informację sprawozdawczą kolejny raz. Dla pozostałej grupy obowiązek ten wykonywany będzie po raz pierwszy. Należy mieć na uwadze, że w poprzednich latach przedmiotowy obowiązek nie został zrealizowany, bądź też został zrealizowany wadliwie  – za 2016 r. wadliwe wykonanie dotyczyło co piątego Odbiorcy Przemysłowego OZE. W kolejnych latach – choć nastąpiła wyraźna poprawa – to nadal np. w 2018 r. co dwudziesty Odbiorca Przemysłowy OZE nie zrealizował obowiązku sprawozdawczego wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sposób prawidłowy.

Aktualny wzór informacji sprawozdawczej dostępny jest już na stronie URE.

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/formularze-sprawozdawcz

Status Odbiorcy Przemysłowego OZE

Z roku na rok przybywa doświadczeń związanych z posiadaniem statusu Odbiorcy Przemysłowego OZE – nie tylko nabywają je przedsiębiorcy prowadzący zakład energochłonny ale również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki. Skutkiem tych wzajemnych doświadczeń – jest coraz to bardziej rozbudowana forma wspomnianego raportu Odbiorcy Przemysłowego OZE. Wzór dokumentacji sprawozdawczej wymaga bowiem zestawienia danych przedstawianych prezentowanych w różnych dokumentach na przestrzeni często wielu lat. Należy również przedstawić relacje zachodzących między nimi. Nadto wzór wymaga określenia uzyskanej dotychczas pomocy publicznej – nie tylko w zakresie dotyczącym ulgi OZE,. Wzór wymaga aby wskazać wartość pomocy publicznej otrzymanej jako ulga w opłacie kogeneracyjnej – o opłacie tej traktuje ustawa promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Niewłaściwe wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego skutkuje dotkliwą sankcją. Sankcja polega m.in. na braku możliwości uzyskania ulg w latach 2020 – 2024. W niektórych przypadkach koniecznością zwrotu uzyskanej dotychczas pomocy publicznej, a także możliwością ukarania przez Prezesa URE – karą pieniężną.

Co można stracić?

Co właściwie można stracić. Przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy publicznej na przyszłość. Ograniczenie ceny energii elektrycznej o część kosztów związanych ze wsparciem dla odnawialnych źródeł energii – za 2019 r. to ulga w przedziale od ponad 4 do kilkudziesięciu złotych. Wysokość zależna jest od posiadanego wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej – Ei. W kolejnych latach ulgi będą jeszcze większe dochodząc do znacznych kwot. Więcej o korzyściach dla Odbiorców Przemysłowych i Zakładów Energochłonnych zostanie przedstawiona w kolejnych wpisach.

Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w zakresie przygotowania informacji sprawozdawczej – zapraszam do kontaktu z naszymi prawnikami. Pomagamy Odbiorcom Przemysłowym oraz Energochłonnym z na terenie całej Polski.

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.