Kolejna nowelizacja tzw. „ustawy prądowej”.

Senat zaakceptował kolejną nowelizację tzw. „ustawy prądowej” – „ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej” –  „ustawy zamrożenia cen energii”. Poznaj skutki oraz obowiązki odbiorcy końcowego, oraz termin wdrożenia.

W dniu 26 czerwca 2019 Senat RP po raz kolejny rozpatrywał  nowelizację tzw. „ustawy prądowej” – „ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej” –  „ustawy zamrożenia cen energii”. Ustawa, przegłosowana przez sejm dnia 13 czerwca 2019 r. – została zatwierdzona przez Senat, bez poprawek, w dniu 26 czerwca 2019 r.  Nowelizacja jest efektem kolejnych zastrzeżeń Komisji Europejskiej pod adresem kontrowersyjnych zapisów ww. ustawy.

Skutki dla odbiorcy końcowego

Aktualna nowela ogranicza, dla pewnych grup odbiorców, czas zastosowania korzystnych zasad ustalania ceny energii elektrycznej czynnej wykorzystywanej przez sprzedawcę energii elektrycznej w 2019 r.  Niższa cena będzie stosowana, co do zasady, dla odbiorcy takich samych cen jakie miały zastosowanie wobec danego odbiorcy 30 czerwca 2018 r. Zasadniczo korzystne zasady ustalenia ceny energii elektrycznej dotyczyć będą całego 2019 r. Tym niemniej z zasady tej wyłączone są średnie oraz duże przedsiębiorstwa. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch latach zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto przekraczający  50 milionów euro, lub sumę rocznych aktywów bilansowych przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro – będą mogli skorzystać z korzystniejszych cen w rozliczeniach za energię elektryczną pobraną do 30 czerwca 2019 r.

Co zrobić aby uzyskać w 2019 r. cenę energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r.?

Odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym nie musi podejmować żadnych czynności. Pozostałe uprawnione podmioty będą zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń, sprzedawcy energii elektrycznej, w zawitym terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Brak złożenia oświadczenia w zakreślonym terminie skutkować będzie utratą możliwości żądania zastosowania korzystniejszych stawek. Z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie można wykluczyć nałożenia dodatkowych obowiązków na podmioty uprawnione.

Pomoc de minimis dla średnich i dużych przedsiębiorstw za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019

Niektóre z średnich oraz dużych przedsiębiorstw będą uprawnione do uzyskania dofinansowania do każdej zakupionej Megawatogodziny energii elektrycznej w ramach pomocy de minimis. Pomoc dotyczy dofinansowania do 200 000 Euro, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019. Wysokość dofinansowania na jednostkę energii będzie znana po wydaniu rozporządzenia wykonawczego. Z tej formy pomocy wyłączone są podmioty, wobec których planuje się zastosowanie odrębnej regulacji pomocowej w ramach systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Chodzi o niektóre przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej, budowlanej, papierniczej oraz chemicznej – eksploatujących instalacje wywołujące emisję.

Termin zastosowania korzystnych cen

Po podpisie nowelizacji przez Prezydenta, nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia jej w dzienniku ustaw. Korzystniejsze stawki cen z 30 czerwca 2019 r. winny być wdrożone przez sprzedawców w ciągu 30 dni od wydania rozporządzenia wykonawczego. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie kiedy to nastąpi – przepis regulujący wydanie przedmiotowego rozporządzenia wykonawczego obowiązuje od marca 2019 r.

Tekst nowelizacji dostępny jest na stronie www Senatu – https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10294/druk/1203.pdf

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.