Ostatni dzwonek na przygotowanie informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego OZE za 2018 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – konsekwencje i wzór

Już niedługo upłynie termin złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( URE ) – informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego za 2018 r. Termin dotyczy złożenia informacji i oświadczenia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wskazany termin ma charakter materialnoprawny. Dla jego dochowania decydująca jest data fizycznego wpływu do URE, a nie nadania korespondencji np. pocztą.

Konieczność przedłożenia przedmiotowej informacji jest konsekwencją złożenia przez danego odbiorcę przemysłowego oświadczenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w listopadzie 2017 r.  Jego celem jest zaś potwierdzenie statusu odbiorcy przemysłowego oraz uzyskanie możliwości zmniejszenia kosztów i wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w koszcie zakupionej przez dane przedsiębiorstwo energii elektrycznej w 2018 r.

Termin na złożenie informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego OZE

Termin ten upływa w dniu 31 sierpnia br. (Decyduje data fizycznego wpływu do URE, a nie nadania korespondencji).

Część Odbiorców Przemysłowych OZE będzie przedkładać do Prezesa URE informację sprawozdawczą kolejny raz. Dla pozostałej grupy obowiązek ten wykonywany będzie po raz pierwszy. Należy mieć na uwadze, że w 2016 r. przedmiotowy obowiązek nie został zrealizowany. Część z podmiotów zrealizowała go wadliwie – niemal co piąty. W kolejnych latach, choć nastąpiła wyraźna poprawa,  to nadal np. w 2018 r. co dwudziesty Odbiorca Przemysłowy OZE nie zrealizował obowiązku sprawozdawczego wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sposób prawidłowy.

Aktualny wzór informacji sprawozdawczej dostępny jest już na stronie URE pod adresem:

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/8278,Informacja-nr-402019.html

Z roku na rok przybywa doświadczeń związanych z posiadaniem statusu Odbiorcy Przemysłowego OZE. Nie tylko nabywają je przedsiębiorcy prowadzący zakład energochłonny, ale również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki. Skutkiem tych wzajemnych doświadczeń – jest coraz to bardziej rozbudowana forma wspomnianego raportu Odbiorcy Przemysłowego OZE. Wzór dokumentacji sprawozdawczej wymaga bowiem zestawienia danych przedstawianych prezentowanych w różnych dokumentach na przestrzeni często wielu lat. Często również wyjaśnienia relacji zachodzących między nimi.

Niewłaściwe wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego – sankcje

Można stracić możliwość uzyskania ulg w latach 2019 – 2023. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością zwrotu uzyskanej dotychczas pomocy publicznej.

Co właściwie można stracić. Przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy publicznej na przyszłość – poprzez ograniczenie ceny energii elektrycznej o część kosztów związanych ze wsparciem dla odnawialnych źródeł energii – za 2019 r. Można osiągnąć ulgę w przedziale od ponad 4 do 20 zł. Ulga zależna jest od posiadanego wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej – Ei. W kolejnych latach ulgi będą jeszcze większe dochodząc do znacznych kwot. Więcej o korzyściach dla Odbiorców Przemysłowych i Zakładów Energochłonnych zostanie przedstawiona w kolejnych wpisach.

Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w zakresie przygotowania informacji sprawozdawczej – zapraszam do kontaktu z naszymi prawnikami. Pomagamy Odbiorcom Przemysłowym oraz Energochłonnym z na terenie całej Polski.

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.