Termin złożenia ośwaidczenia mija za 2 dni!

 

Tylko do 27 lipca 2019 r. m.in. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale i jednostki finansów publicznych mogą się starać o stosowanie niższych stawek za energię elektryczną w II połowie 2019 r. W naszym wpisie przedstawiamy poradnik oraz wzór oświadczenia.

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowelizację tzw. „ustawy prądowej” – „ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej” – „ustawy zamrażającej ceny energii”. Ustawa, przegłosowana przez Sejm dnia 13 czerwca 2019 r., została zatwierdzona przez Senat bez poprawek w dniu 26 czerwca 2019 r., a następnie podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja jest efektem kolejnych zastrzeżeń Komisji Europejskiej pod adresem kontrowersyjnych zapisów ww. ustawy.

Jakie skutki dla mikro i małych przedsiębiorców przynosi nowela?

Aktualna nowela dopuszcza możliwość nabycia energii elektrycznej w 2019 r. przez:

  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • przedsiębiorców (również jednoosobowych) zatrudniających do 50 pracowników (albo legitymujących się rocznym obrotem nieprzekraczającym 10 milionów euro lub sumą rocznych aktywów bilansowych do równowartości 10 milionów euro),
  • niewymienionych wcześniej państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, według cen stosowanych wobec danego odbiorcy w dniu 30 czerwca 2018 r.

Sposób uzyskania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. jest różny w każdym półroczu 2019 r.

 

Cena energii elektrycznej w I półroczu 2019 r.

Aby osiągnąć cenę energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. na takim samym poziomie jaki obowiązywał w dniu 30 czerwca 2018 r. ww. przedsiębiorca nie będzie zmuszony podejmować jakichkolwiek czynności, z tym że może mieć wpływ na sposób oraz terminowość rozliczeń za poprzednie miesiące. Im wcześniej zostanie podjęta rzeczowa korespondencja ze sprzedawcą energii elektrycznej w tym zakresie, tym szybciej nastąpi korekta rozliczeń.

 

Cena energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.

Aby osiągnąć cenę energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. na takim samym poziomie, jaki obowiązywał w dniu 30 czerwca 2018 r. ww. przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej do dnia 27 lipca 2019 r., z własnej inicjatywy, oświadczenie, iż spełnia przesłanki dla uznania go mikro lub małym przedsiębiorcą. Wzór oświadczenia zawarty jest poniżej na kolejnych stronach.

Brak złożenia oświadczenia w terminie do dnia 27 lipca 2019 r. powodować będzie bezpowrotną utratę uprawnienia do skorzystania w II półroczu 2019 r. ze stawki ceny za energię elektryczną obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r. – a w konsekwencji istotną stratę – zważywszy, iż w niektórych przypadkach stawka ceny za energię elektryczną w okresie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia dzisiejszego wzrosła nawet o kilkaset procent.

Szkody tej można uniknąć składając oświadczenie do sprzedawcy w terminie do dnia 27 lipca 2019 r.

 

Ile można zyskać?

Przedsiębiorca zużywający 100 MWh energii elektrycznej rocznie, płacący w 2019 r. o 100 zł więcej za każdą Megawatogodzinę energii elektrycznej niż w dniu 30 czerwca 2018 r., zyska (albo – w zależności od spojrzenia –  nie straci) – 5000 zł (50 MWh (wolumen energii elektrycznej planowany do zużycia w II połowie 2019 r.) * 100 zł).

Rzeczywista wielkość korzyści zależeć będzie od indywidualnych warunków handlowych stosowanych wobec danego odbiorcy energii elektrycznej oraz wielkości ostatecznego zużycia energii elektrycznej. 

Autor opracowania: Radca Prawny Mateusz Sieniawski[1]

[1] Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci
i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.

Zmniejszenie cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 PORADNIK MSŻ MACIEJEWSKA SIENIAWSKI ŻUREK