Krótkie słowo o „ustawie o koronawirusie” – czyli czego Polacy mogą się spodziewać w przypadku pojawienia się wirusa COVID-19 na podstawie nowo uchwalonej ustawy.

Ustawa zwana w mediach „Ustawą o koronawirusie” lub „Ustawą o przeciwdziałaniu koronawirusowi”, to tak naprawdę Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa określa sposób zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem, jak również zadania władz z tym związanych oraz uprawnienia i obowiązki różnych podmiotów, w tym także Obywateli.

Wpływ koronawirusa na nasze codzienne funkcjonowanie

O czym należy pamiętać?

  1. PRACA ZDALNA – pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania;
  2. ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW/PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ – w tym wypadku rodzicowi sprawującemu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;
  3. KWARANTANNA – osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi
    epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez
    okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności;
  4. ZAMROŻENIE CEN NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH/WYROBÓW MEDYCZNYCH – w celu zapobieżenia spekulacji Minister właściwy do spraw zdrowia ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny produktów, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. maseczki);
  5. ZAMROŻENIE POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH – w takim wypadku przewoźnik nie poniesie odpowiedzialności za brak możliwości przewozu;
  6. ODWOŁANIE IMPREZ TURYSTYCZYCH – zarówno podróżny może odstąpić od umowy, jak i organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej.

Krótko mówiąc, jeśli koronawirus pojawi się w Polsce, czeka nas szereg ograniczeń z tym związanych. Niemniej, wskazane ograniczenia mają na celu zapobieganie rozpowszechniania się wirusa w sposób niekontrolowany i skuteczne jego zwalczanie. Ostatecznie cel mamy wspólny – ZDROWIE.

wpływ koronawirusa na codzienne funkcjonowanie Polaków