Uwaga! Termin do złożenia informacji Odbiorcy Przemysłowego OZE

Termin upływa 31 sierpnia!

W najbliższych dniach upływa termin na złożenie do Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki ( Prezes URE ) – informacji sprawozdawczej Odbiorcy Przemysłowego za 2020r. Chodzi o informację i oświadczenie, o których traktuje  ustawia o odnawialnych źródłach energii ( ustawa OZE ). Wskazany termin ma charakter materialnoprawny. Urząd Regulacji Energetyki powinien zarejestrować jego fizyczny wpływ najpóźniej w ostatnim dniu terminu do złożenia.

Odbiorca Przemysłowy OZE zobowiązany jest do przedłożenia informacji sprawozdawczej w 2021 r. na skutek złożenia, w listopadzie 2019 r., oświadczenia do Prezesa URE. Celem informacji jest potwierdzenie statusu odbiorcy przemysłowego oraz uzyskania możliwości zmniejszenia kosztów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w koszcie zakupionej przez dane przedsiębiorstwo energii elektrycznej w 2020 r.

Termin na złożenie informacji upływa w dniu 31 sierpnia br. (decyduje data fizycznego wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki, a nie nadania korespondencji).

Część Odbiorców Przemysłowych OZE będzie przedkładać do Prezesa URE informację sprawozdawczą kolejny raz. Dla pozostałej grupy obowiązek ten wykonywany będzie po raz pierwszy. Należy mieć na uwadze, że w poprzednich latach obowiązek ten nie został zrealizowany, bądź też został zrealizowany wadliwie. Wadliwie złożenie informacji za 2016 r. dotyczyło aż co piątego Odbiorcy Przemysłowego OZE. W kolejnych latach – choć nastąpiła wyraźna poprawa – to nadal co dwudziesty Odbiorca Przemysłowy OZE nie realizuje obowiązku sprawozdawczego wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sposób prawidłowy.

Z roku na rok przybywa doświadczeń związanych z posiadaniem statusu Odbiorcy Przemysłowego OZE. Nabywają je przedsiębiorcy prowadzący zakład energochłonny, ale również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki. Skutkiem tych wzajemnych doświadczeń – jest coraz to bardziej rozbudowana forma wspomnianego raportu Odbiorcy Przemysłowego OZE. Wzór dokumentacji sprawozdawczej wymaga bowiem zestawienia danych przedstawianych prezentowanych w różnych dokumentach na przestrzeni często wielu lat. Często to także wyjaśnienie relacji zachodzących między nimi. Nadto wzór wymaga określenia uzyskanej dotychczas pomocy publicznej – nie tylko w zakresie dotyczącym ulgi OZE. Wymagane jest również wskazanie wartość pomocy publicznej otrzymanej jako ulga w opłacie kogeneracyjnej. Chodzi o opłatę o której traktuje ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Sankcje – kary pieniężne

Niewłaściwe wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego skutkuje dotkliwą sankcją, polegającą m.in. na braku możliwości uzyskania ulg w latach 2020 – 2025. W niektórych przypadkach będzie to konieczność zwrotu uzyskanej dotychczas pomocy publicznej, a także możliwością ukarania przez Prezesa URE – karą pieniężną.

Ile można stracić?

Co właściwie można stracić. Przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy publicznej na przyszłość. Chodzi o ograniczenie ceny energii elektrycznej o część kosztów związanych ze wsparciem dla odnawialnych źródeł energii. Za 2020 r. możliwa była do osiągnięcia ulga w przedziale od ponad 6 do kilkudziesięciu złotych za każdą MWh energii elektrycznej. Wszystko zależało od posiadanego wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej – Ei. Tytułem przykładu wskazać należy, że odbiorca Przemysłowy zużywający w ciągu roku 20 000 MWh energii elektrycznej mógł oszczędzić od 120 000 zł nawet do kwoty istotnie przekraczającej 500 000 zł. Utrata ulg za okres sześciu lat to w rzeczywistości znaczna strata dla każdego przedsiębiorstwa. W kolejnych latach ulgi będą prawdopodobnie jeszcze większe dochodząc do znacznych kwot.

Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w zakresie przygotowania informacji sprawozdawczej – zapraszam do kontaktu z naszymi prawnikami. Pomagamy Odbiorcom Przemysłowym oraz Energochłonnym z na terenie całej Polski.

Autor: Mateusz Sieniawski – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, MSZ Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni – Maciejewska, Sieniawski, Żurek.