Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców – projekt tarczy antykryzysowej

Do Senatu skierowany został projekt ustawy – tarcza antykryzysowa – w związku z epidemią Koronawirusa. Co znalazło się w projekcie i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Dziś skupimy się na zwolnieniu z opłacania składek ZUS.

Jakie podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia ZUS?

Projekt przewiduje, że zwolnienie ze składek ZUS dotyczyć może przedsiębiorców – aktywnych płatników składek, którzy na koniec lutego 2020 roku zatrudniali mniej niż 10 osób.

Co z samozatrudnionymi?

Sejmowy projekt przewiduje zwolnienie także osób prowadzących działalność gospodarczą – tzw. samozatrudnionych. Taki przedsiębiorca by skorzystać z ulgi ZUS będzie musiał spełnić dwa kryteria:

a) prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku

b) przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek (marzec 2020) nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Aktualnie to kwota 15.681,00 zł.

Których składek ZUS dotyczy zwolnienie i w jakim wymiarze?

Projekt przewiduje zwolnienie ze wszystkich składek – zarówno na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ale również  składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Istotnym jest, że zwolnienie dotyczy składek w najniższej podstawie ich wymiaru. W przypadku przedsiębiorców, którzy zadeklarowali składki w wyższej wysokości – będą oni zobowiązani do zapłaty różnicy.

Za jaki okres przewidywane jest zwolnienie?

 Aktualnie procedowany projekt przewiduje zwolnienie ze składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Co trzeba zrobić?

Na chwilę obecną niezbędne będzie złożenia wniosku do ZUS, zatem zwolnienie nie nastąpi automatycznie. Niestety nie znamy jeszcze wzoru wniosku. Nie posiadamy również informacji czy do wniosku niezbędne będzie przedstawianie dokumentacji – np. księgowej.

Nadal mamy do czynienia z projektem ustawy- aktualnie na etapie prac senackich. Być może wersja ostateczna, wchodząca w życie, będzie zawierała inne rozwiązania. Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych zmianach w projekcie.