Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy -„Tarcza antykryzysowa” pod lupą

W sieci jest już dostępny wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – popularnie zwanej Tarczą Antykryzysową. Na popularnych stronach zaroiło się od wskazań dotyczących liczb – w szczególności środków przeznaczonych na wsparcie.

Tarcza antykryzysowa w szczegółach. Na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca?

Kim w rozumieniu ustawy jest przedsiębiorca? Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne:

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie składek – jakie okoliczności muszą zajść?

 Dofinansowanie dotyczy pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Kim jest pracownik w rozumieniu ustawy?

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Ale ustawa reguluje szerszą definicję pracownika wskazując, że pracownikiem jest również osoba zatrudniona na podstawie:

 – umowy o pracę nakładczą

– umowy zlecenia

– innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania,

 – albo osoba która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Jakie wymogi musi spełniać przedsiębiorca, by uzyskać dofinansowanie?

a) brak zalegania ze zobowiązaniami publicznoprawnymi – brak zalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy lub Funduszu Solidarnościowego do końca III kwartału 2019 r.

b) nie mogą wobec niego zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Czy w tym przypadku wymagany jest spadek obrotów przedsiębiorstwa?

NIE!

Spadek obrotów będzie niezbędny w przypadku starania się o dofinansowanie do wypłat pracowników, nie zaś do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Szczegóły w kolejnym wpisie.

tarcza antykryzysowa na co może liczyć przedsiębiorca